Gebruiksvoorwaarden

De site Bobbo.be wordt beheerd door Pecu Nino BVBA met maatschappelijke zetel te Martelarenlaan 5 te 9200 Dendermonde, België. De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister van Dendermonde en heeft het ondernemingsnummer 0830.320.097.
Het loutere feit van uw gebruik van de site Bobbo.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de site Bobbo.be hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In sommige rubrieken bieden wij u gratis informatie. Deze gegevens worden uitsluitend informatief aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat deze betrouwbaar, volledig en nauwkeurig is.
Pecu Nino BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de website, inclusief gedownloade bestanden.

 

Rubrieken & Zoekertjes

Wij doen al het mogelijke om betrouwbare en regelmatig bijgewerkte zoekertjes ter beschikking te stellen. In het geval van immobiliën, auto's of andere goederen of diensten  kunnen noch Pecu Nino BVBA (beheerder van de site Bobbo.be), noch de fysieke of morele persoon (vastgoedmakelaar, notaris, promotor of particulier) die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het goed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het goed of dienst, contact op te nemen met die handelaar of particulier die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het goed of dienst correct en up-to-date zijn.

De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de handelaar of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst.

Pecu Nino BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die op Bobbo.be zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de goederen en/of diensten die in deze advertenties worden aangeprezen.
Indien u een zoekertje plaatst op de Website, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de moraal en goede zeden. Elke bezoeker en/of gebruiker vrijwaart Pecu Nino BVBA van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de website hebt geplaatst.

Sommige zoekertjes bevatten een liggingsplan dat u kan helpen bij het vinden van de exacte locatie van het vastgoed dat u zoekt. Deze liggingsplannen zijn de exclusieve eigendom van Bobbo.be en haar partners. Deze plannen mogen daarom niet worden gereproduceerd voor een ander doel dan voor louter persoonlijk gebruik. Zij mogen ook niet worden gewijzigd, vertaald, verhuurd of gepubliceerd voor commerciële doeleinden, op straffe van inbreuk op de auteursrechten en deze gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk dat deze plannen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die in geen geval onder onze verantwoordelijkheid of die van onze partners vallen.

 

Wachtwoord

U kunt zich vrij inschrijven op de site Bobbo.be. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten:

 • het opslaan van uw zoekertjes
 • het opslaan van uw zoekopdrachten
 • de mogelijkheid een persoonlijke beoordeling toe te voegen aan andere gebruikers
 • de mogelijkheid persoonlijk commentaar toe te voegen aan andere gebruikers
 • de mogelijkheid om te zien hoe vaak een zoekertje werd bekeken sinds het werd opgemaakt
 • nieuwsbrieven met tips en adviezen op het gebied van gebruik van de website en diensten van partners
 • informatie en catalogi met betrekking tot onderwerpen die u hebt geselecteerd

Uw wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van deze diensten te kunnen genieten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden.
De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijk voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangscode.

 

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de site Bobbo.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Bobbo.be zal er in de mate van het mogelijk op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Pecu Nino BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Pecu Nino BVBA raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

 

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
 • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen
 • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

Beperking van de publicatie van zoekertjes

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs vóór het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te wijzigen in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd goed.
 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Een of meerdere foto's stellen het goed of de dienst niet expliciet voor.
 • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite
 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.

Elke gebruiker kan zogenaamde 'bobbo's' gebruiken, een systeem van credits die de gebruiker kan verwerven door middel van promotievoering, bepaalde handelingen of tegen betaling. Op geen enkel moment kan de gebruiker dergelijke 'bobbo's' (= credits) inruilen tegen geld of goederen. Het staat Bobbo.be ook vrij de tarieven, waardes en waardering van handelingen/promoties ten allen tijde te wijzigen.

Deze diensten worden uitgevoerd vanaf het moment van betaling of handeling/promotie en dit in overeenstemming met het artikel 80, §4, 1° van de Wet van 14/07/1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Eenmaal de betaling werd uitgevoerd, kan hij dus geen beroep meer doen op zijn verzakingsrecht en niet meer afzien van het plaatsen van zijn zoekertje.

 

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Pecu Nino BVBA deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijk, dezelfde functie zal hebben.
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site Bobbo.be is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonden bevoegd.

 

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de Bobbo.be-site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Pecu Nino BVBA en is beschermd rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Pecu Nino BVBA kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot
500.000€ geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Pecu Nino BVBA de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op één computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van de Pecu Nino BVBA of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Pecu Nino BVBA, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pecu Nino BVBA. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan privacy@Bobbo.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: http://www.Bobbo.be, toegelaten.

In geen enkel geval kan Pecu Nino BVBA verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de Bobbo.be-site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Ontoelaatbaar gebruik

 

Elke gebruiker of bezoeker staat ervoor in dat hij/zij zelf bevoegd is om van Bobbo.be gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst:
(a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
(c) die (seksueel) intimiderend is;
(d) die onjuist, misleidend en onvolledig is;
(e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
(f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
(g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de website, de uitbater(s), haar partners of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
(h) die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
(i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bobbo.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
(j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie;
(k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen;
(l) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
(m) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
(n) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) Bobbo.be, andere gebruikers of derden; en
(o) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

Metriweb
Telkens u een site bezoekt met het metriweb® logo, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...).
Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIMlogo of ga naar www.cim.be.